# مینیمال

فصل عاشقانه ها

خارج فقه و اصول یک نظر دیدنت حلال ِ حلال چشم برداشتن از تو حرام  ِ حرام                                                                            پی نوشت ١: رمضان برایم فصل عاشقانه ها ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 5 بازدید

شعبانیه (2)

ما در سفری به دوری؛   تو در همین نزدیکی نماز «شکسته» می‌خوانی!                                                                                بعد نوشت: شعبانیه‌های پیش‌تر: بوی پیراهن یوسف / قصه / ... / فرشی برای آمدنت برخورد نزدیک ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 5 بازدید

عاشقانه در قهوه‌ی تلخ

پُک پُک پُک   به آخر         خط              لبت                   رسیده‌ام   از بهشت خسته می‌شوم                            دود              دود دود   بدرود!                                                                    بعدنوشت 1: جهانشاهی آزاد شد. بعدنوشت 2: نوروزتان هر روز. امیدوارم ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 5 بازدید

طرح در نان‌وایی

(1) نان‌وایی نانش خمیر بود؛ ایمانش خمیرتر!       (2) نان‌وایی می‌گفت: «هرچه در آن نان است، مصلحت نیز همان است، همان.»       (3) نان‌وایی قصری ساخت؛ بی‌نوایی نانش آجر شد!       (4) بی‌نوایی جویی نان می‌خواست؛ نان‌وایی به او گندم داد.       (5) نان‌وایی نانش سوخته ... ادامه مطلب
/ 77 نظر / 6 بازدید

زخم شمشیر

آن‌گاه که شمشیر در پای‌کوبی‌ از نیام برون آید بمب‌ها برفراز به رقص می‌آیند...                                 بعدنوشت۱: نرم‌نرمک به ایـن‌جـــــا هم می‌رویم. بعدنوشت۲: هش‌دار دانش‌جویان به مسئولین برای جمع‌آوری ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 4 بازدید

دو زمزمه

(۱) ایوب کجا تواند داشت صبر زینب را؟ ... یعقوب اگر زنده ماند امید بازگشت یوسف داشت زینب به امید کدام یوسف           بماند؟! ... (۲) چون یوسف دیدند دست خویش بریدند چگونه است ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 3 بازدید