زاهدان چای دارد. انواع چای‌های مرغوب دنیا. نام برخی را بسیار شنیده‌ای و نام برخی را یک‌بار هم نه.

اما همه‌ وارداتی(!) است.

 

زاهدان پارچه دارد. پارچه‌های مرغوب. اما برای خرید باید پارچه‌شناس باشی. همه‌جور پارچه‌ای به هر حال پیدا می‌شود.

زاهدان پارچه دارد؛ اما پارچه‌های وارداتی!

 

زاهدان انبه دارد، و چه انبه‌هایی؛ گوشتی و آب‌دار. با هر بار خرید وسوسه‌ی خرید بعدی رهایت نمی‌کند. انبه‌ها وارداتی است.

 

زاهدان پر است از انواع شکلات‌ها، انواع قهوه‌ها، انواع خوراکی‌ها در بسته‌بندی‌هایی که آدمی از کنارشان نمی‌تواند راحت بگذرد. شیر مرغ تا جان آدمی‌زاد. همه، وارداتی!

 

با این همه، یک سؤال اساسی باقی می‌ماند و آن این است که راستی «زاهدان چه دارد»؟!