به مصطفی خادمی

************

[صدای آژیر]

کنار بزن

 [میزان سن نمی خواهد، فقط صدای آژیر]

کنار بزن

من ستاره هایم بیشترند را

کنار بزن

کنار بزن را

من دقیقه ای یکبار

شصت حد می خورم

تمام خون هایم

و هر بار

را بالا می آورم

تمام ستاره هایم

کنار بزن

را

آژیر بِکِش

ستاره هایم

را

خیابان به خیابان

که حد می خورم

را

زیر ِ آژیری که بالا می آورم

ممتد

هر شصت بار

 ممتد

را

یا زیرِ آژیر بکش

ستاره هایم

یا کنار بزن را

[میزان و سن نمی شناسد...صدای آژیر]