آستینی بالا می‌زنیم می‌خواهیم

پیوند دهیم آسمان و زمین می‌خواهیم

 

بیا و

محرمیتی بخوان!

 

...

 

نگفته بود

یا اگر گفته بود

منظورش به این زودی‌ها نبود

به این زودی‌ها که پاییز

پروانه‌ها را

               پر

                 پر

                    پر...

و پیروان آفتاب

                  آفـ ... تب

                              تب

                                   تب...

 

نگفته بود

نشنیده بودم از کسی

.

 

گهواره‌ها عادت به تکرار و

گورها

دست به گریبان

 

تنها

گمانه می‌زدیم که روزی

که شاید

و شکایت می‌کردیم تا روزی

تا شاید...

 

-         شما خاطرتان هست؟

                                 من که نه!

من که این همه شعر

این همه جاری

این همه نذر و

نامه نوشتم که روزی

که شاید...

نامه نوشتم

و شعر

و شما

که روزی

که شاید...

                                     من که نه!

 

[ ما که در کف تو

ما که در کوفه

ما که کوفـــ ... ته]

 

نگفته بودند به این زودی‌ها

گمان هم نمی‌کردیم

گاهی ولی دل‌مان یاد دریا که می‌کرد

درد

می‌آمد و بعد

دانایی دور

به دارویی، دعوت‌مان

گیسو گره می‌زد

                           داد

گیسو که می‌پیچاند

                              فریااااد

گُله به گُله‌ی گفتارهاش

گرم و

گیسو که ...

باد

    باد

        باد...

 

[ما که

نه در کفّه‌ی تو

ما که

نه در کــوووفته]

 

نگفته بودند

خطور هم نکرد به خاطرمان خیلی زود

خیلی نزدیک

که روزی

که شاید...

از همین خط

در همین خیابان

و پیراهنم

مثل بوی پیراهنت

چشم به چشم

چشمه‌ها

              چشمه‌ها

                            یعقوب و ...

 

[ما که در کوفتیم و

نماندیم

پشت در]

...

 

نگفته بودند: «بود»اند

یا نشنیده بودیم: «بود»ایم

گمان نمی‌کردیم به این زودی‌ها

که «هست»ی

که هستی

که «هست»ایم

ما که «امّا» !

امّا ما ...

ما

دل‌مان را در ساحلی دور

بی دریا

بند زده بودیم به در یاد پیام‌بران به دریا رفته

به در یاد رفته

به بر باد

بر باد

باد

 

بی جهت نبود

چراغ می‌گرفتیم برابر دریا

 

- برا !

       بر !

 

که آسمان را

از دور دست خاطره‌ها

خطی بخوانیم

افق دور را

به ساحل نزدیک و

نزدیک و

نزدیک‌تر

 

...

 

بوی پیرامن‌ات گرفته‌ایم

 

پیرا!

     من‌ات!

 

نزد شما می‌گویم

گمان نمی‌کردیم

به این زودی‌ها

به این نزدیکی‌ها

که روزی

که شاید

که آستین

که پیوند

...

بوی پیراهنت گرفته‌ایم

و یعقوب‌‌ها

             چشمه

                      چشمه

                                چشم

و دست‌ها

 

و چشم‌هات

و دست‌هات

که آستین

که پیوند...