(۱)
وزن می‌گرفت می‌داد
مردم را
گوشه‌ی خیابان
کلاس اول بود.


 (۲)
شهر
زرق و برق‌هایش را
نذر ایمان می‌کرد
دخترک
گره روسریش محکم بود
با ترازو
تمرین نان می‌کرد.


(۳)
وزن می‌کرد تا نان بخرد
یک صفحه نوشته بود:
دختر نان داد!
(در صفحه‌ی قبل بود بابا جان داد.)

                                  
بعدنوشت: راه دیگری در راه است.