آن‌گاه که شمشیر

در پای‌کوبی

از نیام برون آید

بمب‌ها

برفراز

به رقص

می‌آیند...

                               

بعدنوشت۱: نرم‌نرمک به ایـن‌جـــــا هم می‌رویم.

بعدنوشت۲: هش‌دار دانش‌جویان به مسئولین برای جمع‌آوری تبلیغات صهیونیستی