از بـاده چـشـیدند، در جــام شدند

بــا ســاغـــر صـیــاد در دام شدند

تـکـبـیـر زدنـد نیـزه‌هـا در پی‌شـان

با «أشهد أن عشق» گم‌نام شدند

...

بعدنوشت: دومین دوره‌ی مسابقه‌ی بزرگ هنری حرفی از جنس زمان

پست الکتورونیکی برای ارسال آثار: armantalabi@isu.ac.ir

متاسفانه با خبر شدم که : شاعر و روزنامه‌نگار جوان شیرازی درگذشت! پیامک زدم هادی؛گفت:«نخواستم ناراحت بشی. علت مرگش مجهوله!» ... حیفش! و خدا رحمتش کنه. وبلاگش رو مدت‌ها بود به‌روز نمی‌کرد. خیلی حیفش!