دیـوار گلی‌یشـان کمـی ریخته بود

تــقـویـم مچـالـه‌ای که آویـخـتـه بود

هر جمعه‌ی تقویم به دورش خطی

او دل بـه همین امـیـد آمیخته بود

 

                                                           

بعد ‌نوشت: «۴۰٪ خشکی‌های جهان به بیت‌المال بازگردانده شد!»

              ابعادی از یک ویرانی