هرچه گندم می‌کارم

پنبه می‌شود!

 

 پی نوشت:

پدرم روضه‌ی رضوان به دو گندم بفروخت.