ما کران تا کرانیم، ولی...

کهکشان کهکشانیم، ولی...

هم چنان استوار و پا برجا

می شود، می توانیم، ولی...