* زنده یاد سید حسن حسینی در آخرین گفت و گو

* «حمام روح» ترجمه ی سید حسن حسینی به چاپ سوم رسید.

* با گزینش نهایی قیصر امین‌پور، سه مجموعه‌ی شعر دیگر از سیدحسن حسینی منتشر می‌شوند. 

* فرزانه ی آزاد اندیش

* مشت در نمای درشت

* مؤمن پارسا

* سیدی از تبار حسین

* جایزه ملی شعر به نام «سیدحسن حسینی»

* در متن مراسم سوگ یاد سید حسن حسینی

* یادبود