برگرفته از کتاب « در ملکوت سکوت» نوشته ی دکتر سید حسن حسینی، چاپ اول 1385، ناشر: انجمن شاعران ایران

 

شماره ی هایکوواره ها بنا به آن چیزی است که در کتاب آمده و البته برخی از شماره های آن توسط بنده جهت درج انتخاب شده است؛ عدم ترتیب شماره ها به همین علت است.

 

۱

 زمستان دست بردار نیست

صبح نخست نوروز برف می بارد

شاید صلاحیت بهار رد شده است!؟

...

 

۴

آجیل ها و تقویم

به بهار گواهی می دهند

اما در این میان

تکلیف بخاری

روشن نیست!

...

 

۶

روز دوم هم می گذرد

دو چروک

بر پیشانی سال جدید!

...

 

۸

این پارازیت زمستان است

یا بهار در نی لبک سبزش

سرفه می کند؟

 

۹

 ایام نوروز

پایتخت خلوت و دستش خالی

و پل هوایی

یتیمی از فلز!

 

10

 برگ های تقویم چهارنعل می تازند

در بادی که می وزد

از دور دست های ازل!

 

 

12

دلواپسی های موروثی

خطوط برجسته ی دغدغه

کاریکاتوری از بهار در اطراف!

...

 

14

کپی بهار را کوبیده ام به دیوار

تابلوی نفیسم

به سرقت رفته است!