(۱)

ایوب

کجا تواند داشت

صبر زینب را؟

...

یعقوب

اگر

زنده ماند

امید بازگشت یوسف داشت

زینب به امید کدام یوسف

          بماند؟!

...

(۲)

چون یوسف دیدند

دست خویش بریدند

چگونه است تا نواده ی یوسف دیدند

او را

    سر بریدند...