[نور از کدام سو بتابد به این صحنه؟

دریغا تأثیر!]

آب را سر می بُرند

                        محرّم به محرّم

و امام ِ آب ها

بی که ابراهیمی او را بخواند

رو به سوی مقتل

به قربانی حج

به قربان حجت

قامت می بندد

قیام می کند

...

کو مَحرَمی؟

...

محرم است

صفر است

ما زنده ایم هنوز سید حسن

تعجیل کن

...

تاب ِ غروبی دیگر

میان بیشه ای از بهایم و شهوات نیست

چگونه بازی می کنی این صحنه را

تمام  ِ اول شخص های جمع و مفرد

                                              در سوگ ِ تو

اما ما

رسوای اشک های خویشتنیم

تیغ ها

           برّان تر از همیشه اند

...

اسماعیل را می آورد

می نشاند

گلو می گیرد

تیغ می کشد

                 نمی بُرد

‌‌[ترانه های این صحنه آماده نیستند

مرثیه سر دهید]

...

نوبت به اسماعیل کدام ابراهیم می رسد؟

بغض امانتان بدهد

بگویید

        فرهـــــــــاد

بگویید

        سیـــــاوش

ضجه بزنید تا نگویند پسر مصطفی

...

چه کسی یارای یاری تو را خواهد داشت؟

چه کسی یارای جدال با تو دارد؟

...

تیغ می بُرد

کو مَحرمی؟

اشک می ریزیم

کو مَحرمی؟

و خیمه های سبز از سیادت

سرخ و

          آتش

کو مَحرمی؟

...

سر بر کش سید حسن

منتظر است نیل

فرات

هم اشک های ما که می چکند

                                        ناگزیر و

                                                  امیدوار

تیغ ها می بُرند

خیمه ها

می سوزند

آب ها تشنه ترند اما

                         لب ها عاشق تر

مُحرّم است سید حسن

و تو

      مَحرَم تر از مایی به عاشقان

دریغا کربلا

دریغا عاشورا

دریغا عشق

زیبا رخ  می نماید

و معشوق

که رخصت می دهد

تیغ می بُرد

خیمه ها می سوزند

خون ها بر می خیزند

                           به آسمان

و آب ها

اگر زمزم هم باشند

می مانند

تعجیل کن سید حسن

این صحنه نوبت توست

                            عاشقی کنی

نوبت ماست

                عاشقی کنیم

دست به دامانشان

دمادم

دل به دریا

دمادم

دیر نمی کنیم

راه دور نمی رویم

درد می کشیم

درک می کنیم

دوباره

        به دیدار و درود

                           می رسیم

...

تیغ ها می برند

خیمه ها...

نه بیش از این دیگر

گواهی می دهیم به عشق

به معشوق

به عاشقی مان

بگویید گلوله ها هجوم بیاورند

ما

گِله ای نداریم

تنها

سینه هامان را سپر کرده ایم

تا بیاید

و

نماز بخواند

سوم شخص حاضر