آینه ها را غبار گرفته ایم

تا

بیایی ؛

 

نیایی

دلهامان غبار می گیرد!