تانک های نگاهت

هر چه پیشتر می آیند

«فهمیده» تر می شوم

...

مین هات

عمل نمی کنند،

شعار می دهند

...

آغاز می شود

عملیاتی استشهادی

 برای فتح ِ لب هات

سربندم

دل ِ بند بندم است

که

بهانه ات می گیرد

...

سینه

مدت هاست سپر شده

آتش کن!

...

و شروع می شود

با رمز  ِ ...

( بین ِ خودمان بماند)

...

تانک های نگاهت

هر چه پیشتر

                 می آیند...

و شروع می شود

...

به آستان ِ تو متوسل شده ام

برای فتح ِ لب هات

...

نه،

مین ها شعار نمی دهند،

عمل می کنند

آتش می کنی

خون می شوم   

                         

حیّ علی اللبانت

                       حیّ علی الچشات

حی ّ علی خیر الاسارة

                             قد قامت و ... فدات