کلاغ ها هم به خانه هاشان رسیده اند،

قصه ی تو

اما

هنوز به سر نرسیده است...