یک صندلی خالی
و یک چای دست نخورده
هر روز عصر
رویایت،
جان می گیرد