ماهی های قرمز

فروشی نیستند

اما جهان ما،

جهان کاسبی است