صورتک های بی روح خیابان زده؛

نه باوری به حرف

نه حرفی برای باور

 

تو را بلد نیستند

 

خدا

در تحریف های انجیل

تجلی بیشتری دارد