بوسه

حرفی است که همیشه نوک زبانم مانده

 

دهانِ سوخته

تهِ کاسه ام