دو خورشید

دو ماه

دو جنگل

دو دریا

دو دشت

 

به این همانی چشم هایت باور دارم