بگذار مرارت باقی مانده را

در حرارت یک چای عصرگاهی

و خلسه ی یک بوسه به پایان بریم

ما

در زمانه ای زیستیم که به حقیقت چندان نیاز نبود