قیمت ها بالاتر می روند

و آنچه بهایش را از دست می دهد

رویاهایی است که زمانی در ذهن کاشته بودم