کودکی هام

کلمه ای بزرگ در حنجره ی تو بودم

و اکنون

قامتی خمیده

در چشم هایت

***

حالا و هیچ وقت

به خانه ام که آمدی

کنار آینه بوسه ای بگذار

خواهَمَش خواند

تب خواهم کرد

تب خال خواهم زد