همیشه نمی شود با تکیه بر کلام به اثبات پرداخت. گاهی دیگر عقل هم جواب نمی دهد؛ بیان خوبی ندارد.

رمضان اما فرصتی است برای تجربه؛ تجربه گرا بودن! برای آنهایی که می خواهند خودشان برسند تا باور کنند.

سلول های اشراقی تان کار می کند؟!