1.

ناپرهیزی کردم؛

پس از مدت ها

سراغ از شعر گرفتم و انجمن شعر

زلفی گره زدیم و گیسویی پریشان کردیم

 

2.

دارد به من می خندد

آدمی کچل

درون آینه