هنوز نفهمیده اند

جادوی چشم های تو است

آن جریان انحرافی

که جن ها را به جنون کشانده و

جوان های شهر را به جاده های جست و جو

 

اهـدنـا!

صــراط مستقیم!