دست بر سینه

بر می گردم رو به راه بحرین تا سلام دهم

 

هنوز هم چادر از سر می کشند

زخم ها بر پهلوها می مانند