خارج فقه و اصول

یک نظر دیدنت

حلال ِ حلال

چشم برداشتن از تو

حرام  ِ حرام

                                                                          

پی نوشت ١:

رمضان برایم فصل عاشقانه ها است. چرایش را نمی دانم. دست خودم نیست انگار ...

پی نوشت ٢:

رمضانیه های پیشین: مسلمانی / شب ها و روزها

بعدنوشت:

ریزنوشت هایم را از این پس، در ریز نوشت هم می گذارم. حوصله ای بود و فرصتی، از راه نمایی هاتان بهره مندمان کنید.