مردم

      تب ِ جام ها را دارند،

 

جام ها 

تب ِ لب های تو را