ما

در سفری به دوری؛

 

تو

در همین نزدیکی

نماز

«شکسته»

می‌خوانی!

 

                                                                            

بعد نوشت:

شعبانیه‌های پیش‌تر:

بوی پیراهن یوسف / قصه / ... / فرشی برای آمدنت

برخورد نزدیک / بهانه / حرفی برای ماندن / آن مرد / خسته

امید